Elektronisch verpleegdossier

 

Scafander II is geboren!

 

Thuisverpleging lijkt eenvoudig, maar in haar meer dan 70 jarig bestaan, is het beroep van thuisverpleegkundige complexer geworden. 

Anderzijds is het belang van thuisverpleging toegenomen.
Met de vergrijzing van de bevolking, de grotere aandacht voor de wilsbeschikking van zieken en ouderen, gepaard gaande met de technische mogelijkheden om thuis verzorgd te kunnen worden, is het aandeel van de thuisverpleging in de gezondheidszorg gestegen.

De thuisverpleegkundige is meer en meer een centrale figuur geworden in het gezin waar er verpleegd wordt.
De thuisverpleegkundige dient een balans te vinden tussen tijdmanagement, kwalitatieve zorg en tevreden cliënten.

 

"In de huidige tijd van digitalisering en informatisering is een
mobiel, interactief, elektronisch verpleegdossier dan ook onontbeerlijk."

 

Scafander II is een mobiel, elektronisch verpleegdossier dat de thuisverpleegkundige in staat stelt om met haar collegae te communiceren.

De thuisverpleegkundige zal in de toekomst met de cliënt overlopen wat er dient te gebeuren. A.d.h.v. het voorschrift wordt er besproken welke prestaties de thuisverpleegkundige dient uit te voeren.
A.d.h.v. een vragenlijst (het verpleegconsult) wordt er een situatieschets gemaakt zodat de thuisverpleegkundige (en de collegae) weet met welke elementen zij/ hij rekening dient te houden. De cliënt kan dit draaiboek volgen en mogelijk interveniëren.

Op vraag van de cliënt kan deze informatie ook geheel of gedeeltelijk doorgestuurd worden aan andere betrokken zorgverleners.
Het is de bedoeling dat dit dossier gekoppeld wordt aan het patiëntendossier en dat dit laatste centraal komt te staan.
De cliënt kan communiceren met zijn thuisverpleegkundige en kan ook delen van zijn dossier overmaken aan een andere zorgverstrekker, bv. de huisarts zodat die minder tijd nodig heeft om te concluderen op basis van vrijwel alle elementen.